Shalom, 2020 — Unorthodox Podcast Ep. 256 — Tablet Magazine