Martha Dodd, Nazi Consort and Soviet Spy - Tablet Magazine