Happy Birthday, Ramblin' Jack Elliott -- Woody Guthrie Sidekick, Hero to Bob Dylan - Tablet Magazine